Bảo vệ sự kiện

Nhằm đảm bảo anh ninh trật tự tại mục tiêu. Tính chất của dịch vụ bảo vệ sự kiện không bao gồm bảo vệ tài sản, đặc điểm trong bảo vệ sự kiện là đảm bảo an ninh bao gồm : Giữ gìn trật tự an ninh, chống gây rối, tấn công, phá hoại, đảm bảo an ninh trong chủ quyền sử dụng hợp pháp của khách hàng :

Bảo vệ sự kiện

– Bảo vệ chanh chấp dân sự.
– Bảo vệ an ninh sự kiện.
– Bảo vệ chương trình ca nhạc.
– Bảo vệ biểu diễn thời trang.
– Bảo vệ hội nghị.
– Bảo vệ hội chợ.
– Bảo vệ triển lãm.
– Bảo vệ sự kiện thể thao ….